Menu
NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

Ne treba trošiti reči na ...

PROMAŠENA ARGUMENTACIJA

PROMAŠENA ARGUMENTACIJA

Nalepnice sa Trpinjske ce...

BOŽIĆNA ČESTITKA

BOŽIĆNA ČESTITKA

U susret naj radosnijem H...

BOŽIĆNA ČESTITKA

BOŽIĆNA ČESTITKA

Svoj braći po Hristu, Kat...

Nejasna nacionalna ambicija Srba

Nejasna nacionalna ambicija Srba

Iako postoji, bar na papi...

HVALA VAM I SREĆNO!

HVALA VAM I SREĆNO!

NAŠA STRANKA PREDSEDNIK ...

Захвала на пријему предсједниka Владе Републике Србије

Захвала на пријему предсједниka Вл…

Поштовани предсједниче ...

Zbogom pameti

Zbogom pameti

Nije prvi slučaj da Hrvat...

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

Ne treba trošiti reči na ...

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

Predizborni letak kandida...

Prev Next

Statut

Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (Narodne novine br.76/93,111/96,164/98 i 36/01) i Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (Narodne novine br.1/07), na Osnivačkoj Skupštini NAŠE STRANKE održanoj 08.01.20011.godine donesen je

S T A T U T

NAŠE STRANKE

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom NAŠA STRANKA ( u daljem tekstu: NS) utvrđuje svoj naziv, sjedište, grb, zastavu, himnu, ciljeve, predstavljanje i zastupanje, način informiranja javnosti, načela djelovanja, prava i obveze članova, oblike organiziranja, organe i tijela stranke, načine njihova izbora i opoziva, imenovanja i smjenjivanja, trajanje mandata, sredstva za rad, prestanak rada, postupak sa imovinom u slučaju prestanka rada, te druga pitanja od interesa za članstvo i rad NS.

Članak 2.

NS je politička stranka, osnovana sa ciljem stvaranja, oblikovanja i izražavanja političke volje svih građana, u svrhu ostvarivanja i zaštite njihovih temeljnih-Ustavom zajamčenih prava, odnsono njihovih ljudskih, političkih, nacionalnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih prava i interesa.

Članak 3.

NS djeluje na području Republike Hrvatske, kao i u inozemstvu sukladno pozitivnim propisima konkretne države.

Puni naziv stranke je NAŠA STRANKA.

Skraćeni naziv je NS.

Uz puni naziv, u političkom djelovanju i pravnom prometu koristi se skraćeni naziv.

Naziv i skraćeni naziv, NS koristi i na ćiriličnom pismu koji glasi:

НАША СТРАНКА i engleskom jeziku koji glasi: OUR PARTY.

Naziv i skraćeni naziv NS na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i na engleskom jeziku koristi se tako da naziv na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu bude na prvom mjestu.

Članak 4.

NS je pravna osoba, upisana u registar političkih stranaka koji se vodi u nadležnom tijelu državne uprave Republike Hrvatske.

Kao pravna osoba, NS za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom.

Sjedište stranke je u Borovu, Bulićeva kbr.1.

NS predstavlja i zastupa predsjednik.

Predsjednik svojom Odlukom može ovlastiti druge osobe da zastupaju i predstavljaju NS u skladu sa ovim Statutom.

Članak 5.

NS ima grb oblika dva spojena paralelograma, crvene i plave boje, između kojih su tri žute zvjezdice, sa čije desne strane je ispisan naziv NAŠA STRANKA na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i na engleskom jeziku.

Zastava NS je bijele boje, veličine 1m x 2m.

Znak NS je u gornjem lijevom kutu zastave, ispod kojega je ispisan naziv „NAŠA STRANKA" na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, te na engleskom jeziku.

Članak 6.

NS ima himnu.

Odluku o himni donijet će Glavni odbor NS.

Himna NS izvodi se nakon himne Republike Hrvatske i himne srpske nacionalne manjine, na početku održavanja sjednice Skupštine NS.

Himna se može izvoditi i na stranačkim skupovima, te drugim svečanostima.

Članak 7.

Pečat NS je u obliku kruga, promjera 3 cm, u čijem središtu je znak NS.

Naziv „Naša stranka" na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ispisan je iznad znaka stranke, na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu naziv „Наша странка" ispisan je ispod znaka stranke, a sjedište stranke ispisano je ispod oba naziva stranke na odgovarajućem jeziku i pismu.

Odlukom Glavnog odbora NS, odredit će se način korištenja i čuvanja pečata, korištenje i čuvanje pečata ustrojstvenih jedinica, kao i znaka, zastave i himne.

Članak 8.

Rad NS i njenih organa je javan.

Javnost rada osigurava se izvještavanjem članstva i javnosti, na način da se članstvo i javnost o aktivnostima NS izvještavaju objavljivanjem priopćenja, putem internetske stranice NS, tiskovnih konferencija i prisustvovanjem predstavnika javnog informiranja na sjednicama i skupovima NS.

Iznimno, temeljem Odluke Glavnog odbora javnost u radu pojedinih organa može se isključiti, kada to zahtjevaju važni interesi NS.

Za provedbu načela javnosti rada NS, zadužen je predsjednik NS ili osoba koju predsjednik pismeno ovlasti.

II CILJEVI

Članak 9.

Ciljevi NS, kao stranke punoljetnih, ravnopravnih i odgovornih članova su: sloboda, ravnopravnost i jednakost svih građana pred zakonom, razvitak demokratskih odnosa, vladavina prava i razvitak pravne i socijalne države, zaštitu i očuvanje identiteta, vjersku, nacionalnu i spolnu ravnopravnost, što su pretpostavke za ostvarivanje i zaštitu ljudskih, političkih, nacionalnih, kulturnih, ekonomskih, socijalnih i drugih prava građana.

U skladu sa postavljenim ciljevima i zadacima iz stavka 1. ovoga članka, NS će se posebno zalagati za ostvarivanje prava i interesa pripadnika srpske nacionalne manjine i inzistirati da njihov obim i standardi budu u skladu s međunarodnim aktima i propisima Republike Hrvatske o ljudskim, političkim, građanskim, manjinskim i drugim pravima građana i nacionalnih manjina.

Članak 10.

NS svoje ciljeve i svoje djelovanje ostvaruje aktivnošću ustrojenih organa, te kroz organe organizacijskih oblika NS osnovanih prema teritorijalnom načelu, neposrednom aktivnošću svojih članova, kroz različite demokratske metode utjecaja na javno mišljenje, suradnjom sa drugim političkim strankama i nevladinim organizacijama, te na druge uobičajene načine demokratskog djelovanja.

NS može stupati u koalicije i druge oblike suradnje s drugim političkim strankama, te ostvarivati međunarodnu suradnju i učlanjivati se u međunarodna udruženja srodnih stranaka, na temelju odluka nadležnih organa NS, a u skladu s međunarodnim aktima i propisima Republike Hrvatske.

III Č L A N S T V O

Članak 11.

Članstvo u NS može biti redovno i počasno.

Članom NS može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba koja je

državljanin Republike Hrvatske i koja dobrovoljno potpiše pristupnicu, čime potvrđuje da je upoznat sa Statutom i Programom NS te da iste prihvata.

Odluku o prijemu donosi Izvršni odbor organizacijskog oblika prema mjestu prebivališta. Ukoliko u mjestu prebivališta nije ustrojen organizacijski oblik NS, članstvo se registrira u teritorijalno najbližoj organizacijskoj jedinici.

Članovi su obvezni prijaviti svaku promjenu prebivališta.

Članak 12.

Odluku o primanju u počasno članstvo donosi Glavni odbor NS.

O počasnim članovima vodi se posebna evidencija.

Član NS ne može istodobno biti članom druge političke stranke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Registar članova vodi tajnik stranke.

Način i oblik vođenja Registra članova propisuje Glavni odbor.

Članak 13.

Prava i obveze redovnih članova NS:

Sukladno statutarnim odredbama provoditi Program NS, te postupati u skladu sa Odlukama organa NS;

sudjeluje u utvrđivanju i ostvarivanju politike NS, te u stranačkim aktivnostima;

poduzima inicijative i daje prijedloge u kreiranju i provođenju politike NS;

štiti ugled, interese i imovinu NS;

bira i bude biran u sve organe NS, u skladu s odredbama ovog Statuta i drugih općih akata NS;

bude kandidat na stranačkim listama na lokalnim ili parlamentarnim izborima;

u institucijama političkog sustava dosljedno zastupa programska i politička opredjeljenja NS;

bude informiran o radu NS i njenih organa, a kao izabrani član organa NS ili tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ili državnog tijela, da informira organe ili druge članove NS o svom radu ili radu tijela čiji je član;

plaća članarinu u skladu s posebnom odlukom Glavnog odbora NS i da svojim radom i materijalnim sredstvima pomaže NS prema vlastitim mogućnostima.

Članak 14.

Počasni član NS može postati svaka fizička ili pravna osoba, koja ima izuzetne zasluge u promociji i ostvarivanju ideja, vrijednosti i ciljeva NS, ili koja svojim radom i materijalnim sredstvima doprinosi i sudjeluje u ostvarivanju ciljeva NS.

Status počasnog članka proglašava Glavni odbor NS i o tome im dodjeljuje posebno priznanje.

Članak 15.

Članstvo u NS prestaje:

 • smrću,
 • istupanjem iz NS,
 • pristupanjem drugoj političkoj stranci registriranoj u Republici Hrvatskoj,
 • brisanjem iz evidencije članova i
 • isključenjem iz NS.
 • Ponovno učlanjivanje u NS moguće je samo ako je članstvo prestalo istupanjem iz NS, uz odobrenje Predsjedništva NS.

IV USTROJ I USTROJSTVENI OBLICI

Članak 16.

NS je organizirana i djeluje prema teritorijalnom načelu.

Osnovni organizacijski oblik NS je općinska ili gradska organizacija NS, koja se može organizirati u općini, gradu ili njihovom dijelu.

U sastavu općinske ili gradske organizacije NS mogu se organizirati mjesne organizacije, u pravilu za područje jedinice mjesne samouprave, prema odluci skupštine općinske ili gradske organizacije NS, uzimajući u obzir broj članova, područje djelovanja ili druge posebne okolnosti.

Ukoliko ne postoje uvjeti za osnivanje osnovnog organizacijskog oblika NS, u pojedinim općinama ili gradovima, Izvršni odbor NS može imenovati povjerenika NS, čiji je zadatak okupljanje članova i osnivanje osnovnog organizacijskog oblika NS.

Članak 17.

Općinske i gradske organizacije NS na području jedne županije povezuju se u županijsku organizaciju NS.

Ukoliko je na području jedne županije organizirana samo jedna općinska ili gradska organizacija NS, ista se može priključiti teritorijalno najbližoj županijskoj organizaciji NS, prema odluci Glavnog odbora NS.

Članak 18.

Mjesne, općinske ili gradske i županijske organizacije NS imaju Skupštinu, Izvršni odbor i Nadzorni odbor, koje čine članovi izabrani na izbornoj Skupštini dotičnog organizacijskog oblika NS, na mandat od četiri godine.

Izuzetno, u organizacijskim oblicima NS u kojima ima manje od 50 članova, Skupštinu čine svi članovi tog organizacijskog oblika NS.

Predsjednik i potpredsjednik Skupštine pojedinog organizacijskog oblika NS iste dužnosti vrše i u njihovom izvršnom odboru.

Čelnici izvršnih tijela i njihovi zamjenici iz redova NS, u jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave, po položaju su članovi izvršnih odbora organizacijskih oblika NS organiziranih u dotičnim jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Organi viših organizacijskih oblika NS i organi NS usklađuju, usmjeravaju i nadziru rad nižih organizacijskih oblika NS.

Članak 19.

U sastavu općinskih, gradskih ili županijskih organizacija NS mogu se osnovati omladinske organizacije, kao interesni organizacijski oblici NS, u kojima djeluju članovi NS u dobi od 18 do 30 godina.

Omladinske organizacije u sastavu organizacijskih oblika NS se povezuju u jedinstvenu Omladinsku organizaciju NS.

Ukoliko je u sastavu općinske, gradske ili županijske organizacije osnovana omladinska organizacija njezin predsjednik je po položaju član izvršnog odbora dotičnog organizacijskog oblika NS.

Predsjednik Omladinske organizacije NS je po položaju član Glavnog odbora NS.

U sastavu općinske, gradske ili županijske organizacije mogu se osnivati i drugi interesni organizacijski oblici NS (žene, studenti, zeleni, umirovljenici i sl.).

Djelovanje interesnih organizacijskih oblika NS mora biti u skladu s Programom NS i ovim Statutom.

Na osnivanje i druga pitanja u vezi omladinskih i drugih interesnih organizacijskih oblika NS, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe koje se odnose na organizacijske oblike NS.

Članak 20.

Glavni odbor NS će posebnom odlukom urediti osnivanje organizacijskih oblika i organizacijsku strukturu NS, sastav, način izbora i nadležnosti njihovih organa i druga pitanja u vezi s radom organizacijskih oblika NS.

Članak 21.

Organi NS:

 1. Skupština,
 2. Predsjedništvo
 3. Predsjednik NS,
 4. Glavni odbor,
 5. Izvršni odbor
 6. Statutarni odbor,
 7. Nadzorni odbor.
 8. Disciplinski odbor

1. Skupština

Članak 22.

Skupština je najviši organ NS.

Skupštinu sačinjavaju predstavnici organizacija NS sa cijelog područja njenog djelovanja, a koje predlažu izvršni odbori županijskih, gradskih i općinskih organizacija NS.

Ukupan broj članova Skupštine, kao i broj predstavnika pojedine organizacije NS utvrđuje Glavni odbor svojom odlukom. Glavni odbor i u tijeku mandata može, po potrebi, prema prethodno utvrđenom kriteriju dopuniti broj članova Skupštine NS.

Članak 23.

Skupština NS održava se jednom godišnje, a ako se ukaže potreba i češće.

Izborna Skupština održava se svake četvrte godine.

Osim redovne Skupštine, sjednice mogu biti izvanredne, tematske i svečane.

Skupština se obavezno održava prije parlamentarnih izbora radi utvrđivanja kandidata NS za izbore, a potom i nakon održanih izbora radi analize rezultata i ocijene istih.

Skupštinu saziva predsjednik na svoj osobni zahtjev, na zahtjev Glavnog odbora, Nadzornog odbora ili na inicijativu trećine članova Skupštine.

Ukoliko predsjednik NS ne sazove Skupštinu na zahtjev Glavnog odbora, Nadzornog odbora ili na inicijativu trećine članova Skupštine, sjednicu Skupštine može sazvati Glavni odbor.

Članak 24.

Skupština obavlja sljedeće poslove:

 • donosi, mijenja i dopunjuje Statut NS,
 • donosi odluke, deklaracije i druge akte iz svoje nadležnosti,
 • donosi Program NS,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike NS,
 • bira i razrješava Glavni odbor, Statutarni odbor i Nadzorni odbor,
 • razmatra i usvaja izvještaje o radu organa Skupštine i NS,
 • razmatra financijski izvještaj,
 • donosi poslovnik o radu,
 • odlučuje o dodjeli priznanja,
 • donosi odluku o prestanku rada NS.

Članak 25.

Skupština punopravno odlučuje kada je na sjednici prisutna većina članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Na sjednicama se glasa javno, ukoliko Skupština ne odluči drugačije.

Ukoliko na sjednici nije prisutan dovoljan broj članova Skupštine, sjednica se može odgoditi i zakazati nova u roku 15 dana.

Za povremene poslove i zadatke Skupština može osnivati radna tijela.

2. Predsjedništvo NS

Članak 26.

Predsjedništvo NS je izvršno-politički organ NS, bira se na mandat od četiri godine.

Članovi Predsjedništva Stranke po položaju su: predsjednik i potpredsjednici Stranke, tajnik Stranke i predsjednik Izvršnog odbora Stranke.

Predsjednik Izvršnog odbora NS ne sudjeluje u odlučivanju u slučajevima kada Predsjedništvo NS odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Glavnog odbora NS.

Izuzetno, o određenim političkim pitanjima može se raspravljati na sjednici Predsjedništva NS u proširenom sastavu, uz sudjelovanje svih predsjednika županijskih organizacija NS, bez prava odlučivanja.

Članak 27.

Predsjedništvo NS obavlja sljedeće poslove:

 • donosi odluke o važnim pitanjima stranačke politike i djelovanja iz nadležnosti Glavnog odbora NS, kada se zbog hitnosti ili drugih okolnosti Glavni odbor NS nije mogao sastati,
 • prati i usmjerava rad zastupnika NS u Hrvatskom saboru i predstavnika NS u izvršnim tijelima državne vlasti i koordinira rad ostalih organa NS,
 • utvrđuje sadržaj i način provođenja koordinacije rada organizacijskih oblika NS u okviru određenih regionalnih područja djelovanja NS,
 • potvrđuje izborne liste NS za izbore članova predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • odlučuje o raspodjeli financijskih sredstava NS, preko iznosa o kojemu samostalno odlučuje predsjednik NS, prema odluci Glavnog odbora NS,
 • odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članova NS, u hitnom postupku, kada ocjeni da je to opravdano iz razloga političke prirode,
 • odlučuje i o drugim pitanjima, koja mu općim aktima NS budu određena u nadležnost.

U slučajevima kada Predsjedništvo NS odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Glavnog odbora NS, dužno je te odluke podnijeti na potvrđivanje Glavnom odboru NS, na prvoj njegovoj narednoj sjednici.

Članak 28.

Predsjedništvo NS za svoj rad odgovara Glavnom odboru NS.

Predsjednik NS je istovremeno i predsjednik Predsjedništva NS.

Sjednice Predsjedništva NS se sazivaju po potrebi.

Predsjedništvo NS punopravno odlučuje, kada je sjednici Predsjedništva NS prisutna većina njegovih članova.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Predsjedništva NS.

Izuzetno, u hitnim i opravdanim slučajevima, članovi Predsjedništva NS, koji nisu prisutni sjednici, prilikom odlučivanja svoj glas mogu dati i putem telefona pred prisutnim članovima Predsjedništva NS.

3. Predsjednik stranke

Članak 29.

Skupština ima predsjednika.

Predsjednik NS predsjedava Skupštinom.

Predsjednik NS ujedno je predsjednik Skupštine, i predsjednik Glavnog odbora NS.

Na osnovu procjene predsjednik NS može odlučiti da sjednicom Skupštine predsjedava radno predsjedništvo koje prihvati Skupština, a odluke koje se donesu u tom slučaju potpisuje predsjednik radnog predsjedništva.

Članak 30.

Predsjednik NS rukovodi NS između sjednica Skupštine i Glavnog odbora. Predsjednik NAŠE STRANKE predstavlja i zastupa NS i Glavni odbor i odgovoran je Skupštini NS.

Na osnovu Statuta i Programa NS obavlja i druge poslove koje mu se stave u nadležnost općim aktima NS.

Članak 31.

NS ima do tri potpredsjednika, koje bira Skupština na prijedlog Glavnog odbora.

Potpredsjednici zamjenjuju predsjednika kada je on odsutan ili spriječen, prema utvrđenom redoslijedu i pomažu mu u radu.

Potpredsjednici NS su članovi Glavnog odbora NS.

Mandat predsjednika i potpredsjednika NS traje 4 godine.

Predsjednik i potpredsjednici po isteku mandata, mogu ponovo biti birani na istu dužnost.

4. Glavni odbor

Članak 32.

Glavni odbor je najviši izvršni organ NAŠE STRANKE.

Glavni odbor između dva zasjedanja Skupštine rukovodi NS i u skladu sa politikom NS odlučuje o svim pitanjima u svojoj nadležnosti.

Broj članova Glavnog odbora je od 21 do 29, a određuje ga Skupština NS, u zavisnosti od broja županijskih organizacija NS, osim prilikom izbora članova Glavnog odbora na osnivačkoj Skupštini NS.

Svaka županijska organizacija predlaže određen broj članova u Glavni odbor proporcionalno broju gradskih i općinskih organizacija koje obuhvaća, i broju članova pojedinih organizacija.

Mandat članova Glavnog odbora traje 4 godine.

Mandat članova može prestati i prije isteka roka na prijedlog organizacije iz koje

su izabrani.

U slučaju potrebe, broj članova Glavnog odbora može se povećati do jedne trećine članova, ali ne više od broja 29.

U slučaju povećanja broja članova ili prestanka mandata prije roka, na upražnjena mjesta biraju se novi članovi koji sudjeluju u radu Glavnog odbora bez prava odlučivanja dok ne budu verificirani na prvoj narednoj sjednici Skupštine NS.

Članak 33.

Glavni odbor:

 • provodi i odgovoran je za provođenje odluka Skupštine;
 • utvrđuje prijedlog Programa i Statuta te njihove izmjene i dopune;
 • raspravlja o svim političkim, ekonomskim, socijalnim i ostalim pitanjima vezanim uz
 • djelatnost stranke, o tome zauzima stavove, donosi odluke i o njima obavještava javnost;
 • utvrđuje kriterije za izbor kandidata za sve organe NS po načelu proporcionalnosti i pravovremeno ih dostavlja organizacijama na terenu;
 • odlučuje o osnivanju i organizacionoj strukturi organizacija NS;
 • odlučuje o koaliranju ili o drugim oblicima čvršće suradnje sa drugim strankama i udruženjima;
 • odlučuje o prijedlozima članova;
 • odlučuje o izdavačkoj djelatnosti;
 • obavlja i druge poslove koji nisu određeni kao poslovi drugih organa.

Članak 34.

Za obavljanje određenih poslova i zadataka Glavni odbor može osnivati stalna ili povremena tijela i imenovati njihove članove.

Članak 35.

Za obavljanje stručnih i operativnih poslova Glavni odbor imenuje tajnika NS.

Mandat tajnika traje 4 godine uz mogućnost ponavljanja mandata.

Članak 36.

Obveze i odgovornost tajnika NS;

 • organizira i koordinira rad organa i organizacija NS,
 • pomaže predsjednicima organa i organizacija NS u sazivanju i vođenju sjednica;
 • brine se i odgovoran je za izvršenje odluka predsjednika, Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Statutarnog odbora;
 • usklađuje rad općinskih, gradskih i županijskih organizacija NS;
 • vodi registar članstva;
 • za svoj rad odgovoran je predsjedniku NS i Glavnom odboru.

Članak 37.

Glavni odbor održava sjednice po potrebi, a najmanje 4 puta u toku godine.

Odluke Glavnog odbora su pravovaljane kada je na sjednici prisutna većina članova i kada se za istu izjasni većina prisutnih.

Glavni odbor za svoj rad odgovara Skupštini NS.

Članak 38.

Sjednice Glavnog odbora saziva i njima predsjedava, predsjednik NS.

Predsjednik saziva sjednice Glavnog odbora na osobnu inicijativu, na prijedlog Statutarnog ili Nadzornog odbora ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova Glavnog odbora.

5. Izvršni odbor

Članak 39.

Izvršni odbor NS je izvršni organ Glavnog odbora NS.

Članove Izvršnog odbora NS bira Glavni odbor NS na mandat od četiri godine.

Članovi Izvršnog odbora NS, ne mogu istovremeno biti i članovi Glavnog odbora NS.

Odlukom Glavnog odbora NS o izboru članova Izvršnog odbora NS utvrđuje se broj njegovih članova , sastav i područje stranačkoga djelovanja koje pokriva svaki njegov član.

Članak 40.

Izvršni odbor NS obavlja sljedeće poslove:

 • izvršava odluke i zaključke Glavnog odbora NS,
 • izvještava Glavni odbor NS o svom radu i odgovoran mu je za rad,
 • podnosi Glavnom odboru NS prijedloge za rješavanje određenih problema i prijedloge odluka i općih akata, koje donosi Glavni odbor NS,
 • prati i koordinira osnivanje i rad organizacijskih oblika NS i njihovih organa, te o tome obavještava Glavni odbor NS i daje odgovarajuće prijedloge,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima NS.

Članak 41.

Izvršni odbor NS ima predsjednika i potpredsjednika.

Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama Izvršnog odbora NS.

Potpredsjednik Izvršnog odbora NS, pomaže predsjedniku i zamjenjuje ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Predsjednik saziva sjednice po potrebi, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje pet članova Izvršnog odbora NS.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Izvršnog odbora NS, na zahtjev Glavnog odbora NS, Predsjedništva NS ili predsjednika NS, u roku od tri dana i staviti na dnevni red sjednice pitanja koja oni predlože.

Članak 42.

Izvršni odbor NS punopravno odlučuje kada je sjednici prisutna većina njegovih članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih njegovih članova.

Izuzetno, u hitnim i opravdanim slučajevima, sjednica Izvršnog odbora NS može se održati putem telefonske ili video konferencije, a sa odlukama donesenim na ovakav način članovi Izvršnog odbora NS moraju se upoznati na narednoj redovnoj sjednici Izvršnog odbora NS.

6. Statutarni odbor

Članak 43.

Statutarni odbor obavlja sljedeće poslove:

 • tumači Statut NS;
 • odlučuje o pravnim lijekovima uloženim protiv pojedinačnih odluka, ako to ne spada u nadležnost drugih organa NS;
 • prati ostvarivanje Statuta NS;
 • predlaže statutarne mjere za ostvarivanje rada NS;
 • predlaže mjere za bolju organiziranost i djelovanje NS;
 • ocjenjuje valjanost izbora u NS i usklađenost sa Statutom odluka koje su donijeli organi NS.

Članak 44.

Statutarni odbor ima 5 članova.

Predsjednika i članove bira Skupština na 4 godine.

Članovi Statutarnog odbora mogu biti razriješeni i prije isteka mandata i na njihovo mjesto mogu biti izabrani novi članovi.

7. Nadzorni odbor

Članak 45.

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad zakonitošću akata koje donose organi NS te njihovu suglasnost sa Statutom, a naročito:

 • primjenu Statutarnih odredaba;
 • izvršenje prava i obveza organa NS;
 • materijalno i financijsko poslovanje i ispravnost korištenja financijskih sredstava;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

Članak 46.

Nadzorni odbor ima 3 člana.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština na 4 godine.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti razriješeni i prije isteka mandata i na njihovo mjesto mogu biti izabrani novi članovi.

8. Disciplinski odbor

Članak 47.

Disciplinski odbor pokreće i vodi disciplinski postupak na prijedlog članova, organizacija ili organa NS koji utvrdi da je član NS počinio povredu stranačkih obveza.

Disciplinski odbor ima 3 člana i imenuje ga Glavni odbor NS.

Mandat članova Disciplinskog odbora traje 4 godine.

Na odluku Disciplinskog odbora o izrečenoj disciplinskoj mjeri može se uložiti prigovor u roku 8 dana .

Prigovor se podnosi Statutarnom odboru.

Protiv odluke Statutarnog odbora može se podnijeti prigovor za zaštitu stranačkih prava Glavnom odboru NS.

Članak 48.

Članovi NS odgovorni su disciplinski za povrede obveza člana NS.

Povrede članskih obveza mogu biti lakše i teže.

Težom povredom članske discipline smatra se svako činjenje ili ne činjenje člana koje je izazvalo ili moglo izazvati štetne posljedice za rad i ugled NS, posebno kršenje statutarnih odredbi i nepridržavanje odrednica Programa NS i odluka njezinih organa koje su bile obvezujuće.

Članak 49.

Disciplinske mjere su:

 • opomena
 • isključenje iz NS

Mjera isključenja se može izreći samo za težu povredu članskih obveza.

Odluku o isključenju člana iz NS donosi Glavni odbor nakon provedenog disciplinskog postupka. Odluka Glavnog odbora o isključenju je konačna.

Članak 50.

Glavni odbor NS će posebnom odlukom propisati način vođenje disciplinskog postupka.

Članak 51.

Glavni odbor NS može donijeti odluku o brisanju iz registra članstva člana NS u slučajevima kada nisu ispunjeni uvjeti za vođenje disciplinskog postupka, a član NS ne ispunjava svoje stranačke obveze ili ne koristi svoja prava. Brisanje iz registra članstva provodi tajnik.

V POSEBNE ODREDBE

1.Materijalna i financijska sredstva

Članak 52.

Za ostvarivanje rada i ciljeva NS osiguravaju se materijalna i financijska sredstva koja se mogu stjecati i upotrebljavati na način propisan Zakonom i ovim Statutom.

O rasporedu financijskih sredstava Glavni odbor donosi financijski plan.

Članak 53.

Stranka ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

 • članarina,
 • prilozi,
 • izdavačka djelatnost,
 • ostali prihodi u skladu sa zakonom.

Članak 54.

NS je dužna voditi financijsko poslovanje u skladu sa propisima.

Članstvo NS upoznaje se sa izvorima prihoda preko izvještaja o materijalnom i financijskom poslovanju na sjednici Skupštine i drugih organa u skladu sa Statutom.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik NS.

2. Raspuštanje organizacije NS

Članak 55.

Glavni odbor može raspustiti organizaciju NS na nižem nivou ako je došlo do prestanka rada, smanjenja aktivnosti koje ugrožavaju ostvarivanje političkih ciljeva NS, ako organizacija djeluje suprotno Statutu ili osnovnim političkim i programskim ciljevima NS ili ako duže vrijeme ne ostvaruje zadovoljavajuće rezultate u radu.

U slučaju raspuštanja Glavni odbor NS može ponovo sazvati skupštinu na nižem nivou NS radi izbora novih tijela kada ocijeni da postoje uvjeti za sazivanje.

Do izbora novih tijela Glavni odbor može imenovati povjerenika kao privremeno tijelo.

VI PRESTANAK RADA

Članak 56.

NS prestaje sa radom na temelju odluke Skupštine NS ili na temelju odluke nadležnog državnog tijela.

Odluka se na Skupštini donosi većinom glasova svih članova NS.

Članak 57.

Prijedlog za prestanak rada NS može podnijeti predsjednik NS ili Glavni odbor.

U slučaju prestanka rada Skupština imenuje likvidacijsku komisiju od 3 člana.

U slučaju prestanka rada NS, sva imovina pripada Eparhiji osječkopoljskoj i baranjskoj.

U slučaju prestanka rada predsjednik NS dužan je podnijeti prijavu o prestanku u roku od 15 dana od donošenja odluke.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

Izabrani organi NS konstituirati će se najkasnije u roku 30 dana od dana usvajanja Statuta NS.

Članak 59.

Statut NS stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana registracije stranke.

 

Predsjednik NAŠE STRANKE

Jovan Ajduković, dipl. pravnik

nazad na vrh

Sekcije

Linkovi

Drugi o nama

Web alati

O nama

Pratite nas