Menu
NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

Ne treba trošiti reči na ...

PROMAŠENA ARGUMENTACIJA

PROMAŠENA ARGUMENTACIJA

Nalepnice sa Trpinjske ce...

BOŽIĆNA ČESTITKA

BOŽIĆNA ČESTITKA

U susret naj radosnijem H...

BOŽIĆNA ČESTITKA

BOŽIĆNA ČESTITKA

Svoj braći po Hristu, Kat...

Nejasna nacionalna ambicija Srba

Nejasna nacionalna ambicija Srba

Iako postoji, bar na papi...

HVALA VAM I SREĆNO!

HVALA VAM I SREĆNO!

NAŠA STRANKA PREDSEDNIK ...

Захвала на пријему  предсједниka Владе Републике Србије

Захвала на пријему предсједниka Вл…

Поштовани предсједниче ...

Zbogom pameti

Zbogom pameti

Nije prvi slučaj da Hrvat...

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

Ne treba trošiti reči na ...

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

Predizborni letak kandida...

Prev Next

Poslovnik

Na osnovu člana 24. Statuta NAŠE STRANKE, osnivačka Skupština NAŠE STRANKE, na sednici održanoj dana 08.01.2011. godine, donosi

 

P O S L O V N I K

o radu Skupštine NAŠE STRANKE

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuju se pravila za održavanje sednica i načinu rada Skupštine NAŠE STRANKE (u daljem tekstu: Skupština NS-a), postupak i način donošenja opštih i drugih akata koje donosi Skupština NS-a, kao i druga pitanja u vezi rada Skupštine NS-a.

II SEDNICE SKUPŠTINE NS-a

Član 2.

Rad Skupštine NS-a odvija se na sednicama.

Sednica Skupštine NS-a održava se svake godine jedanput, a prema potrebi i češće.

Izborna Skupština NS-a održava se svake četvrte godine.

Sednica Skupštine NS-a se obavezno održava pre parlamentarnih izbora radi utvrđivanja kandidata NS-a za te izbore, te nakon parlamentarnih izbora radi analize izbora i njihove ocene.

Osim redovnih, sednice Skupštine NS-a mogu biti vanredne, tematske i svečane.

Član 3.

Sednicu Skupštine NS-a saziva predsednik Skupštine NS-a, a u njegovoj odsutnosti ili sprečenosti potpredsednik Skupštine i to na vlastitu inicijativu ili na zahtev:

  • Glavnog odbora NS-a
  • Nadzornog odbora NS-a
  • Trećine članova Skupštine NS-a

Član 4.

Predsednik Skupštine dužan je sazvati sednicu Skupštine NS-a na zahtev ovlaštenih predlagača, u roku od 30 dana od podnošenja zahteva.

Ukoliko predsednik Skupštine ne sazove sednicu Skupštine NS-a u roku iz prethodnog stava ovog člana, sednicu će sazvati predlagači.

Prilikom podnošenja zahteva za sazivanje sednice Skupštine NS-a ovlašteni predlagači dužni su predložiti dnevni red sednice.

Član 5.

Pozivi za sednicu Skupštine NS-a dostavljaju se članovima Skupštine najmanje 8 dana pre održavanja sednice.

Sa pozivom za sednicu članovima Skupštine, u pravilu, dostavlja se i predlog dnevnog reda i pisani radni materijali pripremljeni za sednicu.

Izuzetno, u opravdanim slučajevima, pozivi za sednicu Skupštine NS-a se mogu članovima Skupštine uručiti u kraćem roku, a predlog dnevnog reda i radni materijali i na sednici Skupštine NS-a.

Član 6.

Skupština NS-a punopravno odlučuje kada je na sednici prisutna većina njenih članova.

Ukoliko na sednici nije prisutna većina članova Skupštine, sednica Skupštine NS-a se može odgoditi i zakazati nova u roku od 15 dana ili se održati sa postojećim brojem prisutnih članova Skupštine.

O održavanju sednice prema odredbama prethodnog stava ovog člana, odluka se donosi dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Član 7.

Sednice Skupštine NS-a su, u pravilu, javne.

Izuzetno, ako to zahtevaju važni stranački interesi, sa cele sednice ili samo jednog dela sednice Skupštine NS-a, može se isključiti javnost o čemu članovi Skupštine prethodno donose odluku.

Član 8.

O radu Skupštine NS-a, na sednici vodi se zapisnik, koji sadrži osnovne podatke o radu i toku sednice, a naročito o predlozima iznetim na sednici i donetim odlukama i usvojenim zaključcima, kao i rezultatima glasanja o pojedinim predmetima.

Na sednici Skupštine NS-a vrši se fonografsko snimanje ili se vode stenogramske beleške, te se na osnovu toga sastavlja zapisnik.

O vođenju i sastavljanju zapisnika brine se generalni sekretar NS-a.

Član 9.

Na početku sednice članovi Skupštine mogu izneti primedbe na skraćeni zapisnik sa prethodne sednice. Ako se primedba prihvati izvršiće se odgovarajuća izmena u zapisniku.

Fonografske snimke odnosno stenogramske beleške stavljaju se na uvid članovima Skupštine na njihov zahtev. O ostvarivanju ovog prava članova Skupštine brine se generalni sekretar NS-a.

Svaki član Skupštine ili drugi učesnik u raspravi, ima pravo da rediguje svoje izlaganje, bez unošenja bitnih izmena u tekst, odnosno bez izostavljanja izraženih misli i razloga.

Član 10.

Zapisnik na koji nije bilo primedbi, odnosno zapisnik u kojem su saglasno s prihvaćenim primedbama izvršene izmene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsedavajući Skupštine NS-a i zapisničar.

Izvornici zapisnika sa sednica Skupštine NS-a čuvaju se u Generalnom sekretarijatu NS-a.

Član 11.

Zapisnik o celom toku sednice Skupštine NS-a dostupan je javnosti, ukoliko sa cele sednice ili samo jednog njenog dela, javnost nije isključena.

O provođenju prethodnog stava brine se generalni sekretar NS-a.

III PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SKUPŠTINE NS-a

Član 12.

Članovi Skupštine NS-a imaju pravo i dužnost da aktivno i ravnopravno učestvuju u radu Skupštine NS-a.

Član 13.

Članovi Skupštine NS-a imaju pravo blagovremeno upoznati se sa predlozima opštih i drugih akata koje donosi Skupština NS-a, kao i drugim pitanjima o kojima raspravlja i odlučuje Skupština NS-a.

Upoznavanje članova Skupštine iz prethodnog stava, ostvaruje se dostavljanjem pisanih radnih materijala, u pravilu, pre održavanja sednice, a izuzetno, na samoj sednici Skupštine NS-a.

Članovi Skupštine NS-a mogu pokretati inicijative za razmatranje pojedinih pitanja i podnositi predloge za donošenje odluka i drugih akata Skupštine NS-a.

Član 14.

Članovi Skupštine su obavezni redovno prisustvovati sednicama Skupštine NS-a i njenih radnih tela u koja su izabrani.

U slučaju sprečenosti da prisustvuju sednici Skupštine NS-a, odnosno njenog radnog tela, član Skupštine je dužan o tome unapred obavestiti predsednika Skupštine NS-a, odnosno radnog tela.

Član 15.

Predsednik Skupštine NS-a brine o ostvarivanju prava i dužnosti članova Skupštine, u vezi sa vršenjem njihovih funkcija.

Predsednik Skupštine saziva sednicu Skupštine NS-a i, u pravilu, njome predsedava.

Predsednik Skupštine brine o poslovnom redu i ostvarivanju načela javnosti rada na sednicama Skupštine NS-a.

IV POSLOVNI RED NA SEDNICI SKUPŠTINE NS-a

Član 16.

Dnevni red sednice Skupštine NS-a predlaže predsednik Skupštine.

U predlog dnevnog reda predsednik Skupštine NS-a unosi sve predmete iz nadležnosti Skupštine NS-a, koji su mu dostavljeni do dana sazivanja sednice Skupštine NS-a.

Ako predsednik Skupštine nije u predlog dnevnog reda uvrstio predmet, koji je predlagač predložio do dana sazivanja sednice, a predlagač ostaje pri svom predlogu, o predlogu se odlučuje na sednici Skupštine NS-a u pravilu, bez rasprave.

U radu sednice Skupštine NS-a, pored članova Skupštine, mogu učestvovati bez prava odlučivanja, članovi Glavnog odbora NS-a, članovi Glavnog odbora NS-a i predstavnici NS-a u lokalnim i višim predstavničkim i izvršnim organima jedinica lokalne samouprave.

U radu sednice Skupštine NS-a mogu učestvovati kao gosti naučni, stručni, i drugi javni i politički radnici koji su pozvani na sednicu.

Član 17.

Dnevni red sednice Skupštine NS-a se utvrđuje na početku sednice.

Dnevni red sednice Skupštine NS-a usvaja se većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Član 18.

Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice Skupštine NS-a, predsednik Skupštine daje kratka saopštenja u vezi s radom sednice i obaveštenja o drugim prethodnim pitanjima.

Član 19.

Posle utvrđivanja dnevnog reda sednice Skupštine NS-a, prelazi se na njegovu realizaciju i to redom kako je utvrđeno u dnevnom redu.

Član 20.

Na sednici Skupštine NS-a o svakom predmetu na dnevnom redu, pre odlučivanja, se raspravlja, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.

Član 21.

Predsednik Skupštine NS-a, u pravilu predsedava Skupštinom NS-a.

Na početku sednice predsednik Skupštine može predložiti da sednicom predsedava Radno predsedništvo, kao privremeno radno telo Skupštine NS-a.

Skupština NS-a može osnovati i druga privremena radna tela za obavljanje određenih poslova i zadataka.

Član 22.

Na sednici Skupštine NS-a niko ne može govoriti pre nego što zatraži i dobije reč od predsedavajućeg Skupštine.

Prijave za raspravu mogu se podnositi od otvaranja do zaključenja rasprave po određenom predmetu.

Član 23.

Predsedavajući Skupštine NS-a daje članovima Skupštine reč po redu kojim su se prijavili za raspravu.

Izuzetno, mimo reda prijavljivanja, predsedavajući Skupštine može dati reč predlagaču ili izvestiocu po predmetu rasprave, te predsedniku Skupštine NS-a radi davanja dodatnih objašnjenja ili odgovora na postavljena pitanja.

Član 24.

Učesnici u raspravi mogu govoriti samo sa govornice.

Predsedavajući Skupštine osigurava da govornik ne bude ometen ili sprečen u svom govoru.

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsedavajući Skupštine NS-a.

Član 25.

Član Skupštine može govoriti samo o predmetu o kome se raspravlja.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsedavajući Skupštine će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.

Ako se govornik ni posle druge opomene ne bude držao dnevnog reda, predsedavajući Skupštine će mu oduzeti reč.

Član 26.

Na sednici Skupštine NS-a se može odlučiti da govornik o istom predmetu može govoriti samo jedanput, a može se odrediti i vreme govora.

Član 27.

Članu Skupštine, koji želi da istakne prigovor o povredi određenih odredaba Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsedavajući Skupštine daje mu reč čim je ovaj zatraži.

Na prigovore iz prethodnog stava ovog člana, predsedavajući Skupštine je dužan dati objašnjenje.

Ako član Skupštine nije zadovoljan datim objašnjenjem o tome rešava Skupština NS-a, bez rasprave.

Član 28.

Ako član Skupštine želi ispraviti netačne navode govornika, koji se odnose i na njega, predsedavajući Skupštine će mu dati reč čim se završi izlaganje govornika, koji je izazvao potrebu ispravke. U tom slučaju član Skupštine se mora ograničiti na ispravak netačnih navoda, a njegov govor ne može trajati duže od pet minuta.

Član 29.

O pojedinom predmetu dnevnog reda raspravlja se dotle dok ima prijavljenih govornika.

Predsedavajući Skupštine zaključuje raspravu kada utvrdi da o tome predmetu više nema govornika.

Član 30.

Član Skupštine ima pravo pre glasanja obrazložiti svoj stav, a obrazloženje ne može trajati duže od pet minuta.

Član 31.

Red na sednici Skupštine NS-a osigurava predsedavajući Skupštine.

Za povredu reda na sednici, predsedavajući Skupštine može člana Skupštine ili drugog učesnika u raspravi opomenuti ili mu oduzeti reč.

Opomena će se izreći članu Skupštine ili drugom učesniku u raspravi koji na sednici svojim ponašanjem ili govorom narušava red i odredbe ovog Poslovnika.

Govorniku na sednici Skupštine NS-a će se oduzeti reč kad svojim govorom narušava red i odredbe ovog Poslovnika, a već je na istoj sednici dva puta opomenut za takvo ponašanje.

Ako predsedavajući Skupštine ne može održati red na sednici redovnim merama odrediće kratak prekid sednice.

Član 32.

Predsedavajući Skupštine može udaljiti sa sednice svako prisutno lice koje narušava red.

O udaljavanju sa sednice člana Skupštine koji narušava red odlučuje Skupština NS-a, nakon što su mu prethodno izrečene redovne mere iz prethodnog člana ovog Poslovnika.

V IZBORI I IMENOVANJA

Član 33.

Za odlučivanje o izboru odnosno razrešenju funkcionera NS-a, u skladu sa Statutom NS-a, potrebna je prisutnost većine članova Skupštine NS-a.

Predsednik i potpredsednici Skupštine NS-a biraju se i razrešavaju većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine NS-a.

Za sve druge izbore i imenovanja odnosno razrešenja i opozive, odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Skupštine NS-a.

Član 34.

Odluke o izboru i imenovanju odnosno razrešenju i opozivu, u pravilu donose se javnim glasanjem, ukoliko Skupština NS-a ne odluči da se odluka donosi tajnim glasanjem.

Član 35.

Javno glasanje provodi se dizanjem ruku članova Skupštine NS-a odnosno dizanjem odgovarajućih pisanih oznaka za glasanje.

Javno glasanje može se provesti i pojedinačnim prozivanjem i javnim izjašnjavanjem članova Skupštine, ukoliko Skupština NS-a tako odluči.

Član 36.

Javno glasanje dizanjem ruku provodi se tako da predsedavajući Skupštine NS-a prvo proziva članove Skupštine da se izjasne ko je za predlog, a zatim ko je protiv predloga o kome se glasa.

Član 37.

Tajno glasanje provodi se glasačkim listićima, koji se overavaju stranačkim pečatom.

Glasačke listiće priprema generalni sekretar NS-a.

Predaja glasačkih listića članovima Skupštine beleži se na popisu članova Skupštine zaokruživanjem rednog broja ispred imena člana Skupštine kojem je glasački listić predan.

Član 38.

Član Skupštine glasa lično, samo jednim glasačkim listićem, tako da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred imena kandidata za koje glasa, odnosno zaokruživanjem reči «za» ili «protiv».

Nevažeći su nepopunjeni glasački listići i glasački listići na kojem je glasano za veći broj kandidata od broja koji se bira, odnosno glasački listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga odnosno za što je član Skupštine glasao.

Član 39.

Rezultat glasanja utvrđuje Radno predsedništvo Skupštine NS-a ili posebno radno telo ako je osnovano, a objavljuje ga predsedavajući Skupštine NS-a.

Član 40.

Kandidate za predsednika i potpredsednika Skupštine NS-a može predložiti Glavni odbor NS-a ili najmanje deset članova Skupštine NS-a.

Predlog kandidata za predsednika i potpredsednike Skupštine NS-a, koje podnose članovi Skupštine iz prethodnog stava ovog člana, mora biti u pisanoj formi i potpisan od svih predlagača.

Na isti način se može predložiti razrešenje predsednika ili potpredsednika Skupštine NS-a.

Član 41.

Da bi bili izabrani kandidati za predsednika ili potpredsednike Skupštine NS-a, treba da dobiju većinu glasova od ukupnog broja članova Skupštine NS-a.

Ako je predloženo više kandidata za predsednika ili potpredsednike Skupštine NS-a od broja koji se bira, a prilikom glasanja ne dobiju potrebnu većinu glasova, glasanje se na isti način ponavlja.

Prilikom ponovljenog glasanja, za svaku funkciju, glasa se za po dva kandidata, koji su kod prethodnog glasanja dobili najveći broj glasova, a izabran je onaj kandidat koji dobije više glasova.

Član 42.

Kod ostalih izbora i imenovanja, ako je predložen veći broj kandidata od broja koji se bira, a prilikom glasanja ne dobiju potrebnu većinu, glasanje će se na isti način ponoviti.

Prilikom ponovljenog glasanja, glasa se za kandidate koji kod prethodnog glasanja nisu dobili potrebnu većinu glasova, a izabrani su oni kandidati koji dobiju više glasova, redom do broja koji se bira.

VI AKTI KOJE DONOSI SKUPŠTINA NS-a

Član 43.

Skupština NS-a kao najviši organ NS-a, u okviru svojih nadležnosti donosi i menja Program, Statut, Poslovnik, rezolucije, deklaracije, preporuke, smernice, odluke i zaključke.

Član 44.

Program je osnovni politički akt kojim se utvrđuju osnove i pravci idejnog i političkog delovanja, te politička opredeljenja i ciljevi NS-a.

Član 45.

Statut je najviši opšti akt NS-a, kojim se uređuju statusna i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Član 46.

Poslovnikom se utvrđuju pravila o radu Skupštine NS-a.

Član 47.

Rezolucija je akt kojim Skupština NS-a zauzima određeni politički stav odnosno donosi političku odluku o određenom političkom pitanju.

Član 48.

Deklaracija je akt kojim se izražava načelno mišljenje ili stav odnosno izjašnjenje Skupštine NS-a o određenom pitanju, ali bez donošenja političke odluke o tome.

Član 49.

Preporukom se ukazuje na značaj određenog pitanja i predlažu određene mere koje bi trebalo preduzeti radi rešavanja pojedinih pitanja.

Član 50.

Smernicama se utvrđuju obaveze organa u organizacijama NS-a u vezi sa izvršavanjem odluka i drugih akata Skupštine NS-a i provođenja utvrđene politike.

Član 51.

Odlukom se odlučuje o konkretnom pitanju iz nadležnosti Skupštine NS-a.

Član 52.

Zaključkom se izražava mišljenje, zauzimaju stavovi i utvrđuju obaveze.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53.

Za tumačenje odredaba ovog Poslovnika nadležan je Statutarni odbor NS-a.

Član 54.

Odredbe ovog Poslovnika se, na odgovarajući način, primenjuju i na rad skupština svih organizacija NS-a.

Član 55.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od istog dana.

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE NS

Jovan Ajduković, dipl.pravnik

Naš znak: 01-01/2011.

Borovo, 08.01.2011.

Više iz ove kategorije Statut »
nazad na vrh

Sekcije

Linkovi

Drugi o nama

Web alati

O nama

Pratite nas